Izjava o zaštiti osobnih podataka za Polikliniku Peharec

Izjava o zaštiti osobnih podataka za Polikliniku Peharec

 1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Polikliniku Peharec (dalje: Poliklinika) primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Korištenjem zdravstvenih usluga odnosno zdravstvene zaštite u Poliklinici povjeravate nam svoje podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

 1. a) Za obradu podataka odgovorna je:

Poliklinika Peharec

Rizzijeva 101

52 100 Pula

Tel. +385 52 393 800

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem:

Adresa e-pošte za kontakt: peharec@peharec.com

 1. b) Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.
 2. Vrste osobnih podataka

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

 1. a) Vaše temeljne osobne podatke:

ime i prezime, zanimanje, spol, datum rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa;

 1. b) osobne podatke koji se odnose na zdravlje:

podaci o zdravstvenom stanju i liječenju

 1. c) podatke za kontakt:

broj telefona, e-mail adresa

 1. Razdoblje čuvanja
 1. a) Vaše temeljne osobne podatke koje se nalaze u kartonu pacijenta dužni smo čuvati trajno temeljem članka 21. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva.
 2. b) ostalu medicinsku dokumentaciju dužni smo čuvati do 10 godina nakon završenog liječenja sukladno čl. 23. Zakona o liječništvu, odnosno po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja.
 3. c) podatke za kontakt dane temeljem privole, a u svrhu provjere zadovoljstva uslugom, primanja newslettera i u ostale marketinške svrhe čuvamo sve do povlačenja privole.

Molimo da dodatno uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u vezi s pruženom zdravstvenom uslugom, sve do konačnog dovršetka postupka u skladu s važećim propisima.

 1. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Sve vrste vaših osobnih podataka Poliklinika obrađuje u sljedeće svrhe:

 1. a) U svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstavne usluge:

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge u skladu s važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i radi ispostavljanja naplate potraživanja za iste usluge. Vaše osobne podatke obrađujemo kod Vaših upita/prigovora/zahtjeva u skladu s važećim propisima. Pravna osnova za obradu Vaših temeljnih osobnih podataka i podataka koji se odnose na zdravlje je članak 23. Zakona o liječništvu i odredbe Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva. Za potrebe realizacije zdravstvene usluge (potvrda/preraspodjela termina usluge) možemo Vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.

Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka je zakonska obveza i/ili sklapanje te izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije i tijekom ugovora. Pritom opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti djelatnosti i/ili usluge. Radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora podrazumijevaju provjeru vaših zahtjeva i potreba, prema potrebi provjeru primjerenosti ili prikladnosti usluga vašim posebnim okolnostima i potrebama. Ako niste ugovorna strana već osoba koja ostvaruje pravo iz ugovora, svrha prikupljanja vaših osobnih podataka je ispunjenje obveze Poliklinike koja proizlazi iz sklopljenog ugovora ili je prikupljanje vaših podataka potrebno kako bi se ugovor sklopio ili identificirali korisnici usluge. U ovom slučaju opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti postavljenog zahtjev, djelatnosti te informacijama koje će biti potrebne kako bi se zahtjev ispunio.

Vaše osnovne osobne podatke te gore navedene pod a) prikupljamo i obrađujemo temeljem zakonske obveze Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o primaljstvu, Zakon o medicinsko –biokemijskoj djelatnosti, Zakon o lijekovima, Zakon o radu, Zakon o strancima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o financijskom poslovanju, Ovršni zakon, Opći porezni zakon, Zakon o osobnom identifikacijskom broju, itd.

Slijedom navedenog, prikupljanje osobnih podataka s obzirom na definiranu svrhu predstavlja zakonsku i ugovornu obvezu te nužan uvjet. Ako odbijete dati pojedine podatke, nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću našeg postupanja te ispunjenja obveze po ugovoru.

Podatke pod c) prikupljamo i obrađujemo u svrhu naručivanja na preglede, upućivanja obavijesti o eventualnoj promjeni termina i izradi naručenih ortopedskih pomagala. Pravni temelj za obradu navedenih podataka jest obrada temeljem legitimnog interesa za kvalitetnom komunikacijom između ugovornih strana u svrhu ispunjenja svih aspekata ugovora, odnosno lakše komunikaciju u smislu organizacije pružanja usluge.

Ovom legitimnom interesu Poliklinike možete prigovoriti u svako doba te u tom slučaju vaše podatke više nećemo obrađivati u tu svrhu, a to neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja.

 1. b) Kontaktiranje u svrhu provjere zadovoljstva uslugom i pojašnjenja pitanja u vezi pružene usluge

 Vaše osobne podatke, i to broj telefona ili mobitela koristimo u svrhu provjere zadovoljstva pruženom uslugom i pojašnjenja bilo kakvih vaših pitanja u vezi pružene usluge. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je vaša privola.

 1. c) Slanje newslettera

 Vaše osobne podatke, i to e-mail adresu i ime i prezime koristimo u svrhu slanja newslettera. Pravna osnova ua obradu ovih osobnih podataka je vaša privola.

 1. d) Objava recenzija

Vaše osobne podatke, i to ime i prezime, koristimo u svrhu objave recenzije o kvaliteti usluga koje ste koristiti u Poliklinici, a sve u marketinške svrhe ( objavom na web stranici Poliklinike, kroz sadržaj newslettera, na Facebook ili Instagram profilu Poliklinike). Pravna osnova za obradu je vaša privola.

Važno je znati da ćemo osobne podatke koristiti u svrhe navedene pod b), c), d), samo do povlačenja privole. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku putem obrasca dostupnog u prostorijama Poliklinike ili poštom na adresu Rizzijeva 101. Obrada osobnih podataka do povlačenja privole je zakonita.

Nakon povlačenja privole Poliklinika koristit će kontakt podatke  i e-mail adresu do okončanja pružanja zdravstvene usluge, dok će datum rođenja i ime i prezime kao podatak za koji postoji zakonska osnova prikupljanja i obrade temeljem Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva čuvati trajno.

 1. e) Zaštita imovine i osoba

Postoji mogućnost upotrebe interne mreže nadzornih kamera i druge sigurnosne mjere u našim objektima, kojim putem se mogu slikati ili snimati slike osoba i obrađivati informacije vezane za Vašu lokaciju dok ste u našem objektu, a sve u svrhu zaštite imovine i osoba. Pravni temelj takve obrade jest legitimni interes Poliklinike za zaštitu osoba i imovine.

Ključna i zakonom propisana aktivnost Poliklinike odnosi se na prikupljanje i obradu zdravstvenih podataka i podataka u vezi sa zdravljem ispitanika. Odnosno, Ustanova nije u mogućnosti postići svoju ključnu aktivnost i svrhu bez obrade zdravstvenih podataka iako isti predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka kojima treba primijeniti posebne mjere zaštite. Misija je – u skladu s najvišim standardima profesionalnosti, etike i osobne odgovornosti pružiti svim građanima zdravstvenu zaštitu i skrb u sigurnom okruženju. Kontinuiranim radom na razvijanju i usvajanju novih pristupa i metoda liječenja, obrazovanjem i educiranjem zaposlenika želi se pridonijeti učinkovitosti usluga Poliklinike. Timskim pristupom u pružanju usluga razvijati izvrsnost poštujući tjelesne, emocionalne i duhovne potrebe svakog pojedinca. Ugled tvrtke raste poboljšanjem zdravlja i podizanjem kvalitete života onih kojima služimo. Bolesnici i njihove obitelji su središte svih nastojanja, stoga će Vaše zadovoljstvo i povjerenje biti mjerilo našeg uspjeha. Posebne kategorije osobnih podataka upravo u navedenom imaju krucijalno značenje.

 1. Prosljeđivanje osobnih podataka:

Molimo da vodite računa da smo Vaše osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji,  temeljem članka 23. Zakona o liječništvu dužni na zahtjev  predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti. 

 1. Obveza pružanja osobnih podataka:

 Obrada podataka navedenih u članku 2. je zakonska obveza. Ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju pružiti Vam zdravstvenu uslugu/zaštitu.

 

 1. Prava korisnika:
 2. a) Pravo na ispravak

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

 1. b) Pravo na pristup

Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.

 1. c) Pravo na brisanje

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja  obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.

 1. d) Pravo na ograničenje obrade

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
 1. e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka

Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 1. f) Pravo na prigovor

Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

 1. g) Pravo na pritužbu

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

 1. h) Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.

 1. i) Potvrda identiteta

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

 1. j) Zlouporaba prava

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Automatizirano donošenje odluka:

U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

 1. Izmjene ove Izjave:

Poliklinika može izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i objavu na internetskim stranicama Poliklinike.